Be original…

Budi siguran uz Wiip


UZ WIIP SI SIGURAN!

Jeste li znali da je sastav e-tekućina u proizvodima usuglašen sa zahtjevima Direktive 2014/40/EU (TPD direktiva) i klasificiran je prema Uredbi (EC) No 1272/2008 (CLP).

Naše E-tekućine ne sadrže više od 20 mg/ml nikotina što je i potvrđeno ispitivanjem u akreditiranim laboratorijma diljem EU prema normi AFNOR XP D90-300-2. Oslobođene doze nikotina su na dosljednim razinama u normalnim uvjetima uporabe što je i potvrđeno ispitivanjem u akreditiranim laboratorijima prema AFNOR XP D90-300-3. E-tekućine ne sadrže aditive navedene u članku 7. stavku 6. Direktive 2014/40/EU, a za proizvodnju istih se koriste samo sastojci visoke čistoće.

Naš Wiip uređaj je sukladan sa svim zahtjevima pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, odnosno EMC direktivi 2014/30/EU. Što i dokazuje CE oznaka na našim proizvodima:;

Elektronička cigareta je sukladna sa svim zahtjevima delegirane direktive komisije (EU) 2015/863- izmjenama i dopunama RoHS direktive 2011/65/EU. Što pokazuje RoHS oznaka na našim proizvodima.

Ovo su norme prema kojima su naši uređaji ispitani i zadovoljili testiranje i dobivene oznake:
Svi naši proizvodi (spremnici za e-tekućine, uređaji i jednokratne e-cigarete) sukladni su svim sigurnosnim i tehničkim zahjevima koje propisuje norma CEN/TS 17287:2019 (drop test) što je i potvrđeno ispitivanjem u akreditiranim laboratorijima.

Ako se upravlja i odražava na način koji propisuje proizvođač zaštićena je od loma i curenja.

Elektronička cigareta je takva da njome ne mogu rukovati djeca i nisu moguće neovlaštene izmjene.

WIIP JE EKOLOŠKI OSVIJEŠTEN!

Slijedimo zahtjeve i ciljeve zakona o o gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Zalažemo se za ekološki prihvatljive ciljeve recikliranja Wiip uređaja u za to odgovarajuće spremnike za otpad. Za sve naše partnere smo osigurali spremnike za elektronički otpad kako bi savjesno zbrinuli otpad u za to zakonski predviđene spremnike. Vjerno pratimo i usuglašavamo se za zakonima EU te surađujemo s raznim organizacijama koji promiču sigurnosnu uporabu i odlaganje kemikalija.

Povratak na vrh